شهرک دشت

تیزر شهرک دشت بهشت در مشا

این تیزر، به سفارش شرکت الف و میم، با تصویر برداری و تدوین سامان ادز ساخته شده است. نشان دادن مراحل پیشرفت ساخت و ساز در شهرک و نمایش تمام بخش های آن از موارد مورد نیاز کارفرما در این پروژه بوده است.

تصویربرداری و ساخت این تیزر با سامان ادز و سفارش آن بر عهده شرکت الف و میم بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

اریا باکس

تیزر نمایش مستند

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران
عکاسی صنعتی، مجتمع فنی
فهرست