نمونه فونت

در این جا چند نمونه فونت فارسی استاندارد را می بینیم.

 

نام فونت: Andale Mono
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد.

 

 

نام فونت: Arial
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد.

 

 

نام فونت: Arial Black
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت: Book antiqua
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت: Cosmic Sans MS
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت: Courier New
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت: Georgia
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت: helvetica
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  impact
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد.

 

 

نام فونت:  impact
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  Tahoma
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  Terminal
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  Times new romance
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  Trebuchet MS
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

نام فونت:  Verdana
یوگا عمری هزار ساله دارد.
مجموعه ای از حرکات بدنی، تمرین های ذهنی و تنفسی، وضعیت های بدن و… . یک یوگای کامل از چند بخش حرکات کششی، قدرتی، تمرکزی، پیچش ها و خمش ها بهره می گیرد، تا تندرستی جسم و روح  به بدن یوگی بدمد. 

 

 

شرکت تبلیغاتی سامان ادز، ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی
سفارش وبسایت 

سفارش تیزرهای تبلیغاتی 

طراحی و ساخت وبسایت 

عکاسی صنعتی از محصولات 

پنل پیامکی ویژه 

فهرست