عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

کارگاه عکاسی صنعتی
مجتمع فنی تهران

سفارش دهنده این ویدیو، مجتمع فنی تهران است. در این ویودیو، ارائه تصویری واقعی از موضوع عکاسی تبلیغاتی مورد توجه بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

شهرک دشت

اریا باکس

تیزر نمایش مستند

شهرک دشت
اریا باکس
فهرست