تیزر معرفی مجتمع فنی تهران

تیزر معرفی آموزشگاه
مجتمع فنی تهران

 

هدف از ساخت این تیزر، نشان دادن بخش های مختلف آموزشگاه برتر مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک بوده است.

طراحی، تصویر، تدوین و ساخت این تیزر به طور کامل بر عهده سامان ادز بوده است.

پروژ های دیگر

شهرک دشت

عکاسی صنعتی، مجتمع فنی

اریا باکس

تیزر نمایش مستند

شهرک دشت
فهرست